਍㰀琀椀琀氀攀㸀圀栀椀琀攀 圀愀氀欀攀爀猀㰀⼀琀椀琀氀攀㸀ഀഀ ਍㰀戀漀搀礀㸀ഀഀ
਍㰀戀㸀㰀栀㌀㸀圀䠀䤀吀䔀 圀䄀䰀䬀䔀刀匀㰀⼀栀㌀㸀㰀⼀戀㸀ഀഀ Клуб создан летом 2000 года (является одним из учредителей ВХЛ). ਍㰀戀爀㸀ഀഀ
਍␀㠄㴄〄㬄㠄䄄䈄 ᨀ䌄㄄㨄〄 ሀ┄ᬄ ㈀ ㄀Ⰰ ㈀ 㐀Ⰰ ㈀ 㤀Ⰰ ㈀ ㄀㘀⸀ഀഀ
਍ἀ㸄㬄䌄䐄㠄㴄〄㬄㠄䄄䈄 ᨀ䌄㄄㨄〄 ሀ┄ᬄ ㈀ ㈀Ⰰ ㈀ ㌀Ⰰ ㈀ ㄀㌀⸀ഀഀ
਍✀㔄㰄㼄㠄㸄㴄 䀀㔄㌄䌄㬄伄䀄㴄㸄㌄㸄 䄀㔄㜄㸄㴄〄 ㈀  ⼀ ㄀⸀ഀഀ
਍∀䀄㔄䈄㠄㤄 㼀䀄㠄㜄億䀄 䀀㔄㌄䌄㬄伄䀄㴄㸄㌄㸄 䄀㔄㜄㸄㴄〄 ㈀ ㌀⼀ 㐀⸀ഀഀ
਍㰀戀爀㸀ഀഀ ИСТОРИЯ КОМАНДЫ ਍㰀戀爀㸀ഀഀ
਍㰀琀愀戀氀攀 戀漀爀搀攀爀㴀∀㈀∀㸀ഀഀ ਍㰀琀栀㸀ഀഀ Сезон ਍㰀⼀琀栀㸀ഀഀ ਍ 㔄㌄䌄㬄伄䀄㴄䬄㤄 䄀㔄㜄㸄㴄ഄഀ ਍㰀琀栀㸀ഀഀ Регулярный сезон ਍㰀⼀琀栀㸀ഀഀ ਍ 㔄㌄䌄㬄伄䀄㴄䬄㤄 䄀㔄㜄㸄㴄ഄഀ ਍㰀琀栀㸀ഀഀ Кубок ВХЛ ਍㰀⼀琀栀㸀ഀഀ ਍㰀琀爀㸀ഀഀ ਍㰀⼀琀栀㸀ഀഀ ਍ᨀ䀄䌄䈄〄伄 ᨀ㸄㴄䐄㔄䀄㔄㴄䘄㠄伄ഄഀ ਍㰀琀栀㸀ഀഀ Конкретная Конференция ਍㰀⼀琀栀㸀ഀഀ ਍Ḁ㄄䤄㔄㔄 㰀㔄䄄䈄㸄ഄഀ ਍㰀琀栀㸀ഀഀ ਍㰀⼀琀爀㸀ഀഀ ਍㰀琀搀㸀ഀഀ 2000/01 ਍㰀⼀琀搀㸀ഀഀ ਍㰀⼀琀搀㸀ഀഀ ਍㜀㜀㤀 㸀䜄㨄㸄㈄ ⠀㠀㜄 㤀㄀㔀⤀Ⰰ ㄀ 㰀㔄䄄䈄㸄 ⠀㠀㜄 ㄀㔀⤀ഀഀ ਍㰀琀搀㸀ഀഀ 1 (из 15) ਍㰀⼀琀搀㸀ഀഀ ਍␀㠄㴄〄㬄ഄഀ ਍㰀⼀琀爀㸀ഀഀ ਍㰀琀搀㸀ഀഀ 2001/02 ਍㰀⼀琀搀㸀ഀഀ ਍㰀⼀琀搀㸀ഀഀ ਍㔀 㰀㔄䄄䈄㸄 ⠀㠀㜄 ㈀ ⤀ഀഀ ਍㰀琀搀㸀ഀഀ 5 (из 20) ਍㰀⼀琀搀㸀ഀഀ ਍㄀⼀㈀ 䐀㠄㴄〄㬄〄ഄഀ ਍㰀⼀琀爀㸀ഀഀ ਍㰀琀搀㸀ഀഀ 2002/03 ਍㰀⼀琀搀㸀ഀഀ ਍㰀⼀琀搀㸀ഀഀ ਍㜀㤀㠀 㸀䜄㨄㸄㈄ ⠀㠀㜄 ㄀㈀㈀ ⤀Ⰰ 㜀 㰀㔄䄄䈄㸄 ⠀㠀㜄 ㈀ ⤀ഀഀ ਍㰀琀搀㸀ഀഀ 7 (из 20) ਍㰀⼀琀搀㸀ഀഀ ਍㄀⼀㈀ 䐀㠄㴄〄㬄〄ഄഀ ਍㰀⼀琀爀㸀ഀഀ ਍㰀琀搀㸀ഀഀ 2003/04 ਍㰀⼀琀搀㸀ഀഀ ਍⬀㄀㠀㴀㄀ⴀ㜀Ⰰ 㠀㌀㈀㨀㔀㈀㔀Ⰰ 㔀㌀ 㸀䜄㨄〄 ⠀㠀㜄 㜀㠀⤀Ⰰ ㈀ 㰀㔄䄄䈄㸄 ⠀㠀㜄 ㄀ ⤀ഀഀ ਍㰀琀搀㸀ഀഀ ਍㰀琀搀㸀ഀഀ 3 (из 18) ਍㰀⼀琀搀㸀ഀഀ ਍␀㠄㴄〄㬄ഄഀ ਍㰀⼀琀爀㸀ഀഀ ਍㰀琀搀㸀ഀഀ 2005/06 ਍㰀⼀琀搀㸀ഀഀ ਍⬀㤀㴀㐀ⴀ㄀㌀Ⰰ 㔀㜀㌀㨀㠀㐀㠀Ⰰ ㈀㠀 㸀䜄㨄㸄㈄ ⠀㠀㜄 㜀㠀⤀Ⰰ 㜀 㰀㔄䄄䈄㸄 ⠀㠀㜄 㜀⤀ഀഀ ਍㰀琀搀㸀ഀഀ ਍㰀琀搀㸀ഀഀ 13 (из 15) ਍㰀⼀琀搀㸀ഀഀ ਍㰀⼀琀搀㸀ഀഀ ਍㰀琀爀 愀氀椀最渀㴀∀爀椀最栀琀∀㸀ഀഀ ਍㈀ 㘀⼀ 㜀ഀഀ ਍㰀琀搀㸀ഀഀ +7=1-19, 665:870, 26 очков (из 81), 9 место (из 9) ਍㰀⼀琀搀㸀ഀഀ ਍㰀⼀琀搀㸀ഀഀ ਍㄀㌀ ⠀㠀㜄 ㄀㔀⤀ഀഀ ਍㰀琀搀㸀ഀഀ ਍㰀⼀琀爀㸀ഀഀ ਍㰀琀搀㸀ഀഀ 2007/08 ਍㰀⼀琀搀㸀ഀഀ ਍㰀⼀琀搀㸀ഀഀ ਍㔀㌀㌀ 㸀䜄㨄〄 ⠀㠀㜄 㤀㄀㔀⤀Ⰰ 㜀 㰀㔄䄄䈄㸄 ⠀㠀㜄 ㄀㔀⤀ഀഀ ਍㰀琀搀㸀ഀഀ 8 (из 15) ਍㰀⼀琀搀㸀ഀഀ ਍㄀⼀㠀 䐀㠄㴄〄㬄〄ഄഀ ਍㰀⼀琀爀㸀ഀഀ ਍㰀琀搀㸀ഀഀ 2008/09 ਍㰀⼀琀搀㸀ഀഀ ਍⬀㄀㌀㴀㈀ⴀ㄀㌀Ⰰ 㠀㐀㔀㨀㘀㤀㠀Ⰰ 㐀㄀ 㸀䜄㨄㸄 ⠀㠀㜄 㠀㐀⤀Ⰰ ㄀  㰀㔄䄄䈄㸄 ⠀㠀㜄 ㄀㔀⤀ഀഀ ਍㰀琀搀㸀ഀഀ 601 очко (из 915), 5 место (из 15) ਍㰀⼀琀搀㸀ഀഀ ਍㠀 ⠀㠀㜄 ㄀㔀⤀ഀഀ ਍㰀琀搀㸀ഀഀ Финал ਍㰀⼀琀搀㸀ഀഀ ਍㰀琀爀 愀氀椀最渀㴀∀爀椀最栀琀∀㸀ഀഀ ਍㈀ 㤀⼀㄀ ഀഀ ਍㰀琀搀㸀ഀഀ +11=0-17, 714:873, 33 очков (из 84), 10 место (из 15) ਍㰀⼀琀搀㸀ഀഀ ਍㔀㔀㤀 㸀䜄㨄㸄㈄ ⠀㠀㜄 㤀㄀㔀⤀Ⰰ 㘀 㰀㔄䄄䈄㸄 ⠀㠀㜄 ㄀㔀⤀ഀഀ ਍㰀琀搀㸀ഀഀ 7 (из 15) ਍㰀⼀琀搀㸀ഀഀ ਍㄀⼀㠀 䐀㠄㴄〄㬄〄ഄഀ ਍㰀⼀琀爀㸀ഀഀ ਍㰀琀搀㸀ഀഀ 2010/11 ਍㰀⼀琀搀㸀ഀഀ ਍⬀㄀㌀㴀 ⴀ㄀㔀Ⰰ 㜀㘀㔀㨀㠀㄀㐀Ⰰ 㐀  㸀䜄㨄㸄㈄ ⠀㠀㜄 㠀㐀⤀Ⰰ 㤀 㰀㔄䄄䈄㸄 ⠀㠀㜄 ㄀㔀⤀ഀഀ ਍㰀琀搀㸀ഀഀ 471 очко (из 915), 9 место (из 15) ਍㰀⼀琀搀㸀ഀഀ ਍㄀  ⠀㠀㜄 ㄀㔀⤀ഀഀ ਍㰀琀搀㸀ഀഀ ਍㰀⼀琀爀㸀ഀഀ ਍㰀琀搀㸀ഀഀ 2011/12 ਍㰀⼀琀搀㸀ഀഀ ਍⬀㄀㜀㴀㄀ⴀ㄀ Ⰰ 㤀㐀㔀㨀㘀㔀㔀Ⰰ 㔀㐀 㸀䜄㨄〄 ⠀㠀㜄 㠀㐀⤀Ⰰ ㌀ 㰀㔄䄄䈄㸄 ⠀㠀㜄 ㄀㔀⤀ഀഀ ਍㰀琀搀㸀ഀഀ 639.5 очков (из 915), 5 место (из 15) ਍㰀⼀琀搀㸀ഀഀ ਍㐀 ⠀㠀㜄 ㄀㔀⤀ഀഀ ਍㰀琀搀㸀ഀഀ 1/4 финала ਍㰀⼀琀搀㸀ഀഀ ਍㰀琀爀 愀氀椀最渀㴀∀爀椀最栀琀∀㸀ഀഀ ਍㈀ ㄀㈀⼀㄀㌀ഀഀ ਍㰀琀搀㸀ഀഀ +9=0-5, 432:347, 25 очков (из 42), 8 место (из 15) ਍㰀⼀琀搀㸀ഀഀ ਍㔀㘀㠀⸀㔀 㸀䜄㨄㸄㈄ ⠀㠀㜄 㤀㄀㔀⤀Ⰰ 㔀 㰀㔄䄄䈄㸄 ⠀㠀㜄 ㄀㔀⤀ഀഀ ਍㰀琀搀㸀ഀഀ 6 (из 15) ਍㰀⼀琀搀㸀ഀഀ ਍㄀⼀㈀ 䐀㠄㴄〄㬄〄ഄഀ ਍㰀⼀琀爀㸀ഀഀ ਍㰀琀搀㸀ഀഀ 2013/14 ਍㰀⼀琀搀㸀ഀഀ ਍⬀㄀㌀㴀㈀ⴀ㄀㌀Ⰰ 㜀㈀㈀㨀㠀㄀㘀Ⰰ ㌀㜀 㸀䜄㨄㸄㈄ ⠀㠀㜄 㠀㐀⤀Ⰰ 㤀 㰀㔄䄄䈄㸄 ⠀㠀㜄 ㄀㔀⤀ഀഀ ਍㰀琀搀㸀ഀഀ 296.5 очков (из 915), 14 место (из 15) ਍㰀⼀琀搀㸀ഀഀ ਍㄀  ⠀㠀㜄 ㄀㔀⤀ഀഀ ਍㰀琀搀㸀ഀഀ ਍㰀⼀琀爀㸀ഀഀ ਍㰀琀搀㸀ഀഀ 2014/15 ਍㰀⼀琀搀㸀ഀഀ ਍⬀㄀㄀㴀 ⴀ㄀㔀Ⰰ 㘀㤀㈀㨀㜀㐀 Ⰰ ㌀㌀ 㸀䜄㨄〄 ⠀㠀㜄 㜀㠀⤀Ⰰ ㄀  㰀㔄䄄䈄㸄 ⠀㠀㜄 ㄀㐀⤀ഀഀ ਍㰀琀搀㸀ഀഀ 506.5 очков (из 854), 5 место (из 14) ਍㰀⼀琀搀㸀ഀഀ ਍㠀 ⠀㠀㜄 ㄀㐀⤀ഀഀ ਍㰀琀搀㸀ഀഀ 1/8 финала ਍㰀⼀琀搀㸀ഀഀ ਍㰀琀爀 愀氀椀最渀㴀∀爀椀最栀琀∀㸀ഀഀ ਍㈀ ㄀㔀⼀㄀㘀ഀഀ ਍㰀琀搀㸀ഀഀ +15-9, 762:580, 43 очка (из 72), 3 место (из 13) ਍㰀⼀琀搀㸀ഀഀ ਍㔀㌀㠀 㸀䜄㨄㸄㈄ ⠀㠀㜄 㜀㤀㈀⤀Ⰰ ㌀ 㰀㔄䄄䈄㸄 ⠀㠀㜄 ㄀㌀⤀ഀഀ ਍㰀琀搀㸀ഀഀ 4 (из 13) ਍㰀⼀琀搀㸀ഀഀ ਍␀㠄㴄〄㬄ऄഀഀ ਍㰀⼀琀爀㸀ഀഀ ਍㰀琀搀㸀ഀഀ 2016/17 ਍㰀⼀琀搀㸀ഀഀ ਍⬀㄀ ⴀ㄀㐀Ⰰ 㘀㐀㈀㨀㘀㤀㈀Ⰰ ㌀㄀ 㸀䜄㨄㸄 ⠀㠀㜄 㜀㈀⤀Ⰰ 㤀 㰀㔄䄄䈄㸄 ⠀㠀㜄 ㄀㌀⤀ഀഀ ਍㰀琀搀㸀ഀഀ 297.5 очков (из 792), 12 место (из 13) ਍㰀⼀琀搀㸀ഀഀ ਍㄀  ⠀㠀㜄 ㄀㌀⤀ഀഀ ਍㰀琀搀㸀ഀഀ ਍㰀⼀琀爀㸀㰀⼀琀愀戀氀攀㸀ഀഀ
਍㰀戀爀㸀ഀഀ Предыдущие названия команды: ਍㰀戀爀㸀ഀഀ
਍㰀琀愀戀氀攀 戀漀爀搀攀爀㴀∀㈀∀㸀ഀഀ ਍㰀琀栀㸀ഀഀ Сезоны ਍㰀⼀琀栀㸀ഀഀ ਍ᴀ〄㜄㈄〄㴄㠄㔄ഄഀ ਍㰀⼀琀爀㸀ഀഀ ਍㰀琀搀㸀ഀഀ 2000/01 - 2001/02 ਍㰀⼀琀搀㸀ഀഀ ਍䴀甀欀栀椀 䴀甀欀栀漀猀爀愀渀猀欀ഀഀ ਍㰀⼀琀爀㸀ഀഀ ਍㰀琀搀㸀ഀഀ 2001/02 - 2005/06 ਍㰀⼀琀搀㸀ഀഀ ਍䰀漀渀搀漀渀 吀爀椀昀昀椀搀猀ഀഀ ਍㰀⼀琀爀㸀ഀഀ ਍㰀琀搀㸀ഀഀ 2006/07 - 2009/10 ਍㰀⼀琀搀㸀ഀഀ ਍吀攀氀 䄀瘀椀瘀 㐀㠀攀爀猀ഀഀ ਍㰀⼀琀爀㸀ഀഀ ਍㰀琀搀㸀ഀഀ 2010/11 - 2014/15 ਍㰀⼀琀搀㸀ഀഀ ਍䜀愀稀洀礀愀猀ഀഀ ਍㰀⼀琀爀㸀ഀഀ ਍㰀戀爀㸀ഀഀ
਍㰀戀爀㸀ഀഀ
਍ጀ㔄㴄㔄䀄〄㬄䰄㴄䬄㤄 ᰀ㔄㴄㔄㐄㘄㔄䀄 㨀㸄㰄〄㴄㐄䬄 ⴀⴀ 㰀戀㸀ᰀ㠄䈄㠄㴄㰄⼀戀㸀ഀഀ
਍㰀戀爀㸀ഀഀ ਍㰀戀爀㸀ഀഀ
਍က㐄䀄㔄䄄㨄 㰀椀㸀洀椀琀椀渀㄀㰀䄀㸄㄄〄㨄〄㸄戀欀⸀爀甀㰀⼀椀㸀ഀഀ
਍㰀戀爀㸀ഀഀ Ник на форуме ВХЛ -- mitin ਍㰀戀爀㸀ഀഀ
਍က䄄䰄㨄〄㨄 㰀愀 栀爀攀昀㴀∀栀琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀椀挀焀⸀挀漀洀⼀㐀㐀㐀㜀㈀㜀㤀㐀㐀∀㸀㐀㐀㐀㜀㈀㜀㤀㐀㐀㰀⼀愀㸀ഀഀ
਍㰀戀爀㸀ഀഀ Предыдущие Генеральные Менеджеры клуба: ਍㰀戀爀㸀ഀഀ
਍㰀琀愀戀氀攀 戀漀爀搀攀爀㴀∀㈀∀㸀ഀഀ ਍㰀琀栀㸀ഀഀ Сезон(-ы) ਍㰀⼀琀栀㸀ഀഀ ਍ጀ㔄㴄㔄䀄〄㬄䰄㴄䬄㤄 ᰀ㔄㴄㔄㐄㘄㔄䀄ഄഀ ਍㰀⼀琀爀㸀ഀഀ ਍㰀琀搀㸀ഀഀ 2000/01 - 2006/07 ਍㰀⼀琀搀㸀ഀഀ ਍ᰀ〄㨄〄㨄〄ഄഀ ਍㰀⼀琀爀㸀ഀഀ ਍㰀琀搀㸀ഀഀ 2007/08 ਍㰀⼀琀搀㸀ഀഀ ਍㰀椀㸀ᴀ㠄㨄䈄㸄 ⠀㨀㸄㰄〄㴄㐄㸄㤄 ㈀䀄㔄㰄㔄㴄㴄㸄 䀀䌄㨄㸄㈄㸄㐄㠄㬄 ሀ〄㬄㔄䀄〄⤄㰀⼀椀㸀ഀഀ ਍㰀⼀琀爀㸀ഀഀ ਍㰀琀搀㸀ഀഀ 2008/09 ਍㰀⼀琀搀㸀ഀഀ ਍က䀄㨄〄㐄㠄㤄ഄഀ ਍㰀⼀琀爀㸀ഀഀ ਍㰀漀戀樀攀挀琀 眀椀搀琀栀㴀✀㄀ ─✀ 栀攀椀最栀琀㴀✀㤀 ✀ 琀礀瀀攀㴀✀琀攀砀琀⼀瀀氀愀椀渀✀ 搀愀琀愀㴀✀瘀栀氀ⴀ琀攀愀洀ⴀ琀攀氀⸀琀砀琀✀ 戀漀爀搀攀爀㴀✀ ✀ 㸀㰀⼀漀戀樀攀挀琀㸀ഀഀ
਍㰀⼀戀漀搀礀㸀ഀഀ